اطفاحریق Co2

 

CO2Cylinders2

اطفاحریق co2

برآورد تجهیزات نصب و اه اندازی سیستم اطفاحریق اتوماتیک Co2

 

گاز Co2

دی اکسید کربن گازی است غیرقابل احتراق ، بی بو ، غیرسمی و سنگین تر از هوا که دارای چگالی 5/1 بوده و هادی اکتریسیته نیست ، free samples and professional writing مکانیسم عمل آن هنگام احتراق به سه صورت است : خفه کردن آتش با تشکیل یک لایه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا ، دوم رقیق کردن اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق و سوم سرد کردن آتش

یکی از خصوصیات مهم گاز Co2 این است که باعث خسارت به تجهیزات موجود در محیط حریق نمی شود. لذا در مواردی که موارد با ارزش دچار حریق می شوند مناسب تر از خاموش کننده های دیگر است.

Co2 برای حریق های الکتریکی و الکترونیکی بسیار مناسب است زیرا بدلیل عدم هدایت جریان برق و عدم مواد باقیمانده باعث اتصالی یا خرابی نمی گردد.