کاربردها

 

gass-b

 

  • محل نگهداری تجهیزات مخابراتی
  • اتاق سرور و رایانش مرکزی
  • اتاق های مانیتورینگ و کنترل
  • مراکز آرشیو اسناد و مدارک و بایگانی ها
  • موزه ها، نمایشگاه ها
  • مراکز نگهداری تجهیزات و مواد پزشکی و دارویی
  • مراکز انبارش و ذخیره سازی داده ها
  • و سایر موارد دیگر …