نگهدارنده یا براکت سیلندر fm200

large

براکت یا نگهدارنده fm200

وظیفه نگهدارنده یا براکت مهار سیلندر fm200 می باشد.