طراحی و نظارت بر اجرا

Services_Design

 

 

. امکان طراحی پروژه شامل ارائه نقشه فنی ، جانمائی و انتخاب نوع سیستم –

مشاوره انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام امور مربوط با تهیه اجناس مورد نیاز پروژه –

. مشاوره انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام امور مرتبط با نصب و راه اندازی تجهیزات –

. ارائه صورت وضعیت از مراحل طراحی و اجرای پروژه توسط پیمانکاران –

. تائید کیفیت اجناس مطابق با طرح پروژه و همچنین صدور تائیدیه های مرحله به مرحله از کیفیت اجرای پروژه –

. تائید کلیه زوایای پروژه اعم از تجهیزات و کیفیت نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل کارفرما